POLÍTICA DE PRIVACIDADE e AVISO LEGAL

Política de Protección de Datos:

 

LEGISLACIÓN. En cumprimento do artigo 12 do Regulamento Europeo de Protección de Datos, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

Responsable: Identidade: EDICIONS POSITIVAS S L – CIF: B15504665 – Enderezo RÚA DAS CARRETAS, 18, BAIXO – 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA – E-MAIL: positivas@edicionspositivas.com

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento dos datos persoais tratados pola empresa é a xestión administrativo/contable e recabar os datos necesarios para a organización de formación pola empresa.

LEXITIMIZACIÓN. Informámolos de que a base para o tratamento dos datos xestionados por EDICIONS POSITIVAS S L será:

-No caso das persoas que desexen subscribirse ao noso boletín de newsletter recoller os datos necesarios para o envío das mesmas.

-No caso das persoas que desexen mercar os nosos produtos a finalidade será a de tramitar o seu pedido.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos legalmente establecidos e mentres permaneza como comprador ou solicitante.

CESIÓNS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal ou sexa necesario para o envío dos produtos mercados.

DEREITOS DO  INTERESADO. Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, neste caso unicamente os conservaremos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFÍS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a positivas@edicionspositivas.com indicando por escrito a súa petición e axuntando fotocopia do seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os costes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas EDICIONS POSITIVAS SL aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través desta páxina web  https://www.edicionspositivas.com  non se recolle ningún dato persoal sen  o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artígo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 EDICIONS POSITIVAS SL comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) del Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ao responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o se dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non estea conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as súas reclamacións perante as Autoridades de protección de datos.